Encontro Plataforma Pexga Reino Unido


Santiago de Compostela | 25 - 27 de outubro 2016
Sede do Igape | Complexo Administrativo San Lárazo, s/n - Santiago de Compostela | A Coruña


Datos persoais

*Apelidos
*Nome
*Cargo
*Empresa ou organismo
*Sector de actividade
*Teléfono
*Correo electrónico
Páxina web

Actividades para as que solicita inscrición

Seminario: Como Facer Negocios no Reino Unido
Xoves 27 de outubro ás 9:45 h | Sede Igape
Programa Descargar programa

ENTREVISTA INDIVIDUAL Seleccione a data na que desexa manter unha entrevista individual co persoal da plataforma Pexga Reino Unido. A duración das entrevistas será de media hora e a asignación de horas realizarase por estrita orde de inscrición. Contactaremos con vostede persoalmente para a confirmación da entrevista solicitada.
Entrevista individual | MARTES 25. Horario:
9 h a 14 h COMPLETO
16 h a 18.30 h PRAZAS DISPOÑIBLES
Entrevista individual | MÉRCORES 26. Horario:
9 h a 14 h COMPLETO
16 h a 18.30 h COMPLETO
Entrevista individual | XOVES 27. Horario:
16 h a 18.30 h COMPLETO
Para a data seleccionada, indique a súa preferencia horaria

Política de privacidade:

De acordo co establecido na Lei 15/1999, informámoslle de que tanto os datos recollidos a través do presente formulario, como os solicitados durante o desenvolvemento da actividade, serán incorporados a un fichero responsabilidade da Confederación de Empresarios de Galicia (en diante CEG) e trataranse coa finalidade de atender, xestionar e xustificar a súa participación nela así como informarlle das actividades e servizos que poidan ser do seu interese.

A prestación dos servizos ofrecidos a través da Rede Pexga realízase en colaboración e coordinación co Instituto Galego de Promoción Económica (en diante Igape), en virtude dun convenio subscrito por ambas entidades. Tanto os datos contidos neste formulario como os que poidan ser solicitados posteriormente poderán ser comunicados ao Igape coa finalidade de atender, monitorizar e gestionar o servizo solicitado, así como para enviarlle información sobre outros servizos ou actividades que poidan ser do seu interese.

En caso de negarse a proporcionar os datos sinalados como obligatorios, será imposible atender a súa solicitude.

A aceptación das condicións expostas arriba é imprescindible para a participación nesta acción. Dita aceptación faise explicita coa súa inscripción en leste rexistro.

En calquera caso, pode vostede ejercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose á Confederación de Empresarios de Galicia, Rúa do Vilar, núm. 54, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña - España).